mPAY

ชำระเงินง่ายขึ้นกับ ZORT x mPAY

เมื่อร้านค้าของคุณสมัครใช้บริการชำระเงินผ่าน mPAY ลูกค้าของคุณจะสามารถชำระเงินผ่าน link ที่คุณส่งให้