PROMOTION

ปรับ ZORT ให้เข้ากับธุรกิจของท่าน

ด้วยทีมพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพของบริษัท ซอร์ทเอาท์ จำกัด ซึ่งเคยพัฒนาระบบ ZORT ให้ธุรกิจใช้มาแล้วมากกว่า 500 เจ้า และสามารถสร้างระบบเชื่อมต่อระหว่างคลังสินค้าของท่านกับ เว็ปไซต์ เครื่องขายหน้าร้าน และ ระบบอื่นๆ

วางระบบให้พร้อมใช้งาน

1. แนะนำวิธีการใช้งานให้ท่านฟังตัวต่อตัว
2. เตรียมฐานข้อมูลและนำลงระบบ ZORT ให้พร้อมใช้งาน
3. ตั้งค่าผู้ใช้งานและสาขาคลังสินค้า
4. ตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเว็ปไซต์ที่ท่านใช้งานอยู่เช่น LAZADA, WooCommerce, Magento, Shopify

ค่าบริการ

ค่าพัฒนาและวางระบบ : เริ่มต้นที่ 600,000 บาท