line

ธุรกิจซื้อมาขายไป (เก่า)

ทำไมต้องมีธุรกิจซื้อมาขายไป  เมื่อผู้ผลิตชำนาญการผลิตแต่อาจไม่ชำนาญเรื่องการขายสินค้ารายย่อยสู่ผู้บร