Day: พฤษภาคม 17, 2016

DropShip เป็นเจ้าของร้านได้ไม่จำเป็นต้องมีทุน

ธุรกิจค้าขายบนโลกออนไลน์กำลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ใครหลายคนอยากเปิดร้านขายของออนไลน์ขึ้นมาบ้าง แต่แน่นอนว่าการค้าขายก็ต้องลงทุน จึงทำให้บางคนไม่กล้าที่จะเสี่ยงลงทุน หรือไม่สามารถหาเงินจำนวนมากเพื่อมาลงทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงเกิดธุรกิจรูปแบบ ‘DropShip’ ขึ้น