Day: กุมภาพันธ์ 6, 2018

ZORT รายงานจริงใจไม่ปิดบัง

สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่เรื่องจริง? แน่ใจแค่ไหนว่าตัวเลขรายงานที่พนักงานส่งให้คุณทุกสิ้นเดือนถูกต้อง หรือยังมีอะไรอีก