Day: กุมภาพันธ์ 14, 2022

เปลี่ยนชีวิตให้ “ง่าย” ด้วย To Do List

เปลี่ยนงานยุ่ง เป็นงานสบายด้วย To Do List เทคนิคการจดและจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง Work From Home To Do List ที่ดีต้องเขียนอย่างไร บทความนี้ ZORT มีคำตอบ