Day: มีนาคม 16, 2023

รู้ไว้ก่อน ! เปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัทต้องทราบอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเปิดบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเปิดบัญชีนิติบุคคลคืออะไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และแตกต่างกับบุคคลธรรมดาอย่างไร