Day: กันยายน 14, 2021

Omni Channel คืออะไร ? ทำไมถึงตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคนี้

Omni Channel คือการตลาดที่เชื่อมต่อทุกช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน พร้อมเก็บข้อมูลลูกค้ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มยอดขาย