Google

Google Shopping Ads คืออะไร ? สำคัญแค่ไหนในการทำธุรกิจที่ต้องรู้

Google Shopping Ads คือรูปแบบการโฆษณาบนหน้า Google Search ที่กำลังมาแรงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ในการทำโฆษณาที่ต้องรู้