คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมต่อร้านค้า “CRM PLUS” (Buzzebees)