การดูรายงานการขายผ่าน Tablet (POS)

ร้านค้าสามารถดูรายงานยอดขายรายวัน และยอดขายย้อนหลังได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.) กดแถบเมนู จากนั้นเลือกเมนู “รายงาน”

2.) ระบบจะแสดงข้อมูลยอดขายรายวัน และยอดขายย้อนหลัง