วิธีการสมัครใช้งาน Beam Checkout

1. ค่าธรรมเนียม #

Beam มีวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย โดยสามารถดูค่าธรรมเนียมของแต่ละวิธีการชำระเงินได้จากรูปด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

2. ตารางการนำส่งเงินให้ร้านค้า (Payout) #

ร้านค้าจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับเอกสารแสดงธุรกรรมการชำระเงิน (Transaction report) และใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (Receipt/Tax invoice) ของแต่ละรอบบิลทางอีเมล แต่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Beam Lighthouse โดยสามารถดูรายละเอียดตารางการนำส่งเงินได้จากรูปด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัคร  #

เอกสารทั้งหมดต้องเซ็นกำกับและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัททั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
*ลงลายมือชื่อดิจิทัลได้

 1. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัทออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
  กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 (มีอายุไม่เกิน 180 วัน)
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทย/สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตทำงาน (ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ถือหุ้นบริษัทเกิน 25% ทั้งหมด (เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร)
 4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) – สำหรับบริษัทที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. เอกสารของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัททั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองบริษัท

  5.1 สำหรับชาวไทย – สำเนาบัตรประชาชนไทย และ สำเนาทะเบียนบ้าน
  5.2 สำหรับชาวต่างชาติ – สำเนาหนังสือเดินทาง และ สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดกับธนาคารในประเทศไทย สำหรับใช้เป็นบัญชีรับเงิน (เฉพาะหน้าที่มีเลขบัญชี)


 

ดูตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้องได้ ที่นี่

 

 

4. คู่มือการใช้งาน Beam ผ่านระบบ ZORT (Handbook)  #

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด