วิธีการสมัครใช้งาน Beam Checkout

1. ค่าธรรมเนียม

Beam มีวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย โดยสามารถดูค่าธรรมเนียมของแต่ละวิธีการชำระเงินได้จากรูปด้านล่าง

 

 

 

 

 

2. ตารางการนำส่งเงินให้ร้านค้า (Payout)

ร้านค้าจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับเอกสารแสดงธุรกรรมการชำระเงิน (Transaction report) และใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (Receipt/Tax invoice) ของแต่ละรอบบิลทางอีเมล แต่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Beam Lighthouse โดยสามารถดูรายละเอียดตารางการนำส่งเงินได้จากรูปด้านล่าง

 

 

 

3. เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัคร 

1. เอกสารสัญญา

(Beam Merchant Services Agreement)

 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (DBD) โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

(Your company’s registration document with the Department of Business Development, DBD, including a list of all permitted business activities (valid not over 90 days)

 

3. บอจ. 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

(Shareholders List – Bor. Oor. Jor. 5)  (valid not over 180 days)

 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้ที่ถือหุ้นส่วนบริษัทเกิน 25% ขึ้นไป (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเกิน 25% เป็นบริษัท ให้แนบหนังสือรับรอง DBD ของบริษัทนั้น)

(ID cards/Passports of all shareholders who hold more than 25% of the company’s shares)

 

5. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

(VAT certification – Por. Por. 20)

 

6. เอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม

(The Authorized Directors)

(a) ชาวไทย – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(a) Thai – ID cards

(b) ชาวต่างชาติ – สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

(b) Foreigners –Passport & Work permit

 

7. สำเนาบัญชีธนาคาร (เฉพาะหน้าที่มีหมายเลขบัญชี)

(The front page of your Thai bank passbook – this is the account that will receive payout)

 

เอกสารทั้งหมดจะต้องเซ็นกำกับและรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท

All documents must be signed by the authorized director(s) and marked certified true copy with company seal affixed, thank you.

 

4. คู่มือการใช้งาน Beam ผ่านระบบ ZORT (Handbook) 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด