วิธีพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายหรือใบ 50 ทวิ

หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ หรือ ใบหัก ณ ที่จ่าย หรือ หนังสือรับรอง 50 ทวิ ทั้งหมดนี้คือหนังสือที่ผู้จ่ายเงินที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แล้วออกให้กับผู้รับเงินทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อเป็นหลักฐานในการหักภาษีประจำปี 

 

การพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย สามารถสั่งพิมพ์ได้ 2 เมนู ดังนี้ 

  1. ที่เมนู รายการซื้อสินค้า 
  2. ที่เมนู รายจ่ายอื่น

 

วิธีการพิมพ์การพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย  #

 

1. ไปที่ สร้างรายการซื้อ >>> กด เพิ่มการชำระเงิน >> เลือก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 

 

 

2. ไปที่ส่วนการชำระเงิน >> เลือก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >> กดปุ่ม พิมพ์ 

 

 

 

3. เลือกขนาดเอกสาร และกรอกข้อมูลตามต้องการ >> กดพิมพ์ ใบหัก ณ ที่จ่าย 

 

 

4. ตัวอย่างเอกสารหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ