วิธีดูสรุปรายงานหมวดสินค้า

รายงานแสดงมูลค่าสินค้าทั้งหมดของร้าน  โดยสามารถดูได้ว่าร้านค้ามีมูลค่าสินค้ารวมทั้งหมดเท่าไร และยังสามารถดูสินค้าจม (สินค้าที่ขายไม่ได้) , สินค้าใกล้หมด หรือ Lot สินค้าที่ใกล้หมดอายุ ซึ่งข้อมูลต่างๆสามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel เพื่อดูรายละเอียดได้ โดยรายงานสินค้า มีรายละเอียด ดังนี้

 

 

1. สรุปมูลค่าสินค้าทั้งหมด  #

มูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของร้านค้า โดยนำต้นทุนสินค้ามาคำนวณกับจำนวนสินค้าคงเหลือในระบบ โดยหากต้องการดูมูลค่าสินค้ารวมทุกคลัง หรือแยกรายคลัง สามารถ export excel เป็นตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดได้

 

 

1.1 การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

อ้างอิงการคำนวณตามการตั้งค่าในระบบ โดยสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้ดังนี้

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก บริษัทร้านค้า >> เลือก ตั้งค่าโปรแกรม >> เลือก มูลค่าสินค้าคงเหลือ

 

 

โดยสามารถคำนวณได้ 2 แบบดังนี้ 

1. อ้างอิงจากราคาทุนเฉลี่ย : ราคาในรายการซื้อสินค้า หรือราคาจากรายการปรับจำนวนสินค้ามาหารค่าเฉลี่ยกับจำนวนสินค้าที่มี (ไม่ใช่ต้นทุนเฉลี่ยที่แสดงในหน้าสินค้า)

2. อ้างอิงจากราคาซื้อ : ราคาซื้อที่ลงในหน้าสินค้า

 

 

1.2 การ Export มูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด 

กรณีร้านค้าต้องการดูข้อมูลมูลค่า หรือจำนวนสินค้ารายคลังอย่างละเอียด สามารถกด export excel เพื่อ download ข้อมูลมูลค่าสินค้า และจำนวนสินค้าทั้งหมด ซึ่งการ export ส่วนนี้สามารถเลือกดูมูลค่าสินค้าย้อนหลัง ตามวันที่ที่ต้องการได้

 

 

ตัวอย่างข้อมูล excel มูลค่าสินค้าทั้งหมด

 

 

 

2. มูลค่าสินค้าคงเหลือรายคลัง และรายหมวดหมู่ #

แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือของแต่ละคลังหรือแต่ละหมวดหมู่สินค้า 

 

 

3. สินค้าจม #

แสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการขายตามช่วงเวลาที่เลือก โดยสามารถเลือกดูย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี #

 

 

4. สินค้าใกล้หมดและสินค้าหมด #

แสดงรายการสินค้าที่ใกล้หมด หรือสินค้าที่หมดแล้ว โดยสามารถเลือกดูทุกคลัง หรือตามคลังสินค้าที่ต้องการได้

 

 

สินค้าใกล้หมด จะอ้างอิงข้อมูลตามการตั้งค่า โดยสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้ 2 วิธีคือ

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก บริษัทร้านค้า >> เลือก ตั้งค่าโปรแกรม

2.  เลือก แจ้งเตือนสินค้าคงเหลือ และระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แจ้งเตือน

 

 

3. การตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดของสินค้าแต่ละรายการ สามารถทำได้ดังนี้

3.1 ไปที่ เมนูสินค้า >> ไปที่ สินค้ารายการที่ต้องการ >> กด 3 จุดด้านหลังสินค้า >> เลือก แก้ไข

3.2  เลือก ตั้งค่าโปรแกรม >> ระบุจำนวนสินค้าที่แจ้งเตือนสินค้าคงเหลือ

 

 

5. ล็อตใกล้หมดอายุ #

แสดงรายการสินค้า ที่มีล็อตใกล้หมดอายุ

 

 

โดยสามารถตั้งค่าล็อตหรือวันหมดอายุของสินค้าได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนูสินค้า >> กด 3 จุด ด้านหลังสินค้า >> เลือก แก้ไข 

2. เลือก ตั้งค่าโปรแกรม >> เลือก ล็อต/วันหมดอายุ