วิธีการนำเข้าสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่าน Excel

การพิ่มสินค้า และแก้ไขสินค้าด้วย Excel จะใช้สำหรับกรณีที่ร้านค้าต้องการเพิ่มและแก้ไขสินค้าครั้งละมากๆ พร้อมกัน ซึ่งการเพิ่มและแก้ไขสินค้าจะสามารถใช้ไฟล์ Template เดียวกันได้ ตามวิธีการ ดังนี้

 

วิธีการเพิ่ม และแก้ไขสินค้าผ่าน Excel #

1. ไปที่เมนูสินค้า >> เลือกนำเข้าไฟล์ Excel 

2. เลือกประภท นำเข้าสินค้าใหม่ 

3. Download template โดยเลือกที่ สามารถ Download ไฟล์ template (สินค้า) ที่นี่

 

 

4. ระบบจะ Download template สินค้าออกมาให้

 

 

 

5. กรณีเพิ่มสินค้าใหม่ สามารถใส่ข้อมูลสินค้าใน Template โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกคือรหัสสินค้า และชื่อสินค้า

6. กรณีแก้ไขข้อมูลสินค้า หรือปรับจำนวนสินค้า สามารถใช้ Template เดียวกันได้ โดยสามารถ Export ข้อมูลสินค้าเดิมออกมาเพื่อนำมาแก้ไขข้อมูลได้
*โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกใน template คือ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า และข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ส่วนข้อมูลใดที่ไม่ต้องการแก้ไขสามารถเว้นว่างไว้ได้*

7. วิธีการ Export ไฟล์สินค้า 

   1. ไปที่เมนูสินค้า
   2. กดปุ่ม Export Excel ด้านล่าง

 

 

 

 

8. สามารถนำข้อมูลสินค้าจากไฟล์ที่ Export จากข้อ 5 มาใส่ใน Template เพิ่มสินค้าได้ โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกคือ รหัสสินค้า และ ชื่อสินค้า (กรณีต้องการแก้ไขชื่อ สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลย)

 

 

 

9. เมื่อกรอกข้อมูลใน Template และ Save เรียบร้อย สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบได้ โดยทำตามวิธี ดังนี้ 

  1. ไปที่เมนูสินค้า >>> กดปุ่ม นำเข้าไฟล์ (Excel) 
  2. เลือก Choose File >>> เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดเข้าระบบ 
  3. กดปุ่ม บันทึก