เงื่อนไขการรับประกันเครื่อง ZORT POS

เงื่อนไขการรับประกันเเละข้อยกเว้นไม่รับประกัน #

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1.  เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนภายใน 1 ปีหลังจากได้รับสินค้า จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 2. สินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงตัวกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น หากมีร่องรอยการชำรุด หรือสินค้าไม่ครบถ้วน กล่องหรือบรรจุภัณฑ์มีร่องรอยการฉีกขาด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสินค้าเปลี่ยน-คืนทุกกรณี
 3.  ในกรณีที่ได้รับสินค้าไปเกิน 1 ปีแล้ว หากสินค้ามีอาการเสีย-ชำรุด ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าเข้ามาซ่อมที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำการซ่อมตามอาการเสียที่ได้แจ้งเข้ามา
 4.   สายต่างๆ ที่ติดไปกับสินค้า เช่น สาย USB, สายไฟ, สายการเชื่อมต่ออื่นๆ รับประกัน 7 วันหลังรับสินค้า
 5. หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่ซื้อกับทางบริษัทรับประกัน 6 เดือน
 • กรณีที่สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานมีปัญหา จากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากขั้นตอนการผลิต และอะไหล่ทุกชิ้นที่อยู่ในเครื่องสภาพปกติ ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 1.  ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาดหรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดปกติวิสัย เคยถูกซ่อมมาโดยช่างที่ไม่ชำนาญ หรือถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนด จากโรงงาน
 3.  การเคลื่อนย้ายขนส่ง, การติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 4. ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ถูกน้ำ, ฟ้าผ่า, ไฟแรงสูง, แผ่นดินไหว, ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำของเหลว, อาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์, เหงื่อซึมเข้าเครื่อง
 5.  ความเสียหายเกิดจากการจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ หรือเกิดอุบัติเหตุแก่เครื่อง เช่น เครื่องกระแทกทำให้เครื่องเสียหาย เป็นต้น
 6.  การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมงกัดแทะ
 7.  ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการดูแลและบำรุงรักษา
 8.  ความผิดปกติเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณ Internet ADSL ภายนอกเครื่อง
 9.  ความผิดปกติเกี่ยวกับ Software ที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดหา หรือ ความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากไวรัส
 10.   ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากทางบริษัท
 11.   หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

ค่าใช้จ่ายกรณีเมื่อหมดประกัน

 1.  ค่าบริการ Onsite Service ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ค่าอะไหล่คิดตามจริง
 2.  กรณีส่งสินค้ามาซ่อมที่บริษัทฯ คิดค่าบริการตรวจซ่อมครั้งละ 800 บาท ค่าอะไหล่คิดตามจริง
 3.  รับประกันหลังการซ่อม 3 เดือน (ในอาการเดิมที่แจ้งเมื่อทำการส่งซ่อม)

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ติดต่อเข้ามาได้ที่ โทร.02-026-6423 อีเมล: [email protected] LINE: @zort
 2. ลูกค้ากรุณาเตรียมเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบระยะเวลาของประกันสินค้า
 3. ใบกำกับภาษี
 4. หมายเลขเครื่อง (Serial No.) และ รุ่น (Model) ที่ต้องการส่งซ่อม
 5. แจ้งอาการเสียของสินค้าให้ครบถ้วน
 6. แจ้งชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกแจ้งแก่เจ้าหน้าที่

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

Line: @zort