วิธีดูสรุปรายงานยอดขาย

#

รายงานแสดงยอดขายและกำไรของร้านค้า โดยสามารถดูว่าช่วงเวลาดังกล่าว ร้านค้ามียอดขาย , กำไรเท่าเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลต่างๆสามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel เพื่อดูรายละเอียดได้

 

 

โดยรายงานยอดขาย มีรายละเอียดดังนี้

 

 

1.การเลือกวันที่ :: สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลได้ โดยกดค้นหาขั้นสูง และเลือกช่วงเวลาตามต้องการ

 

 

2.การเลือกหัวข้อ :: โดยสามารถเลือกดูยอดขายต่างๆได้ดังนี้

a.ยอดขายทั้งหมด

b.ยอดขายตามคลัง/สาขา

c.ยอดขายตามช่องทางการขาย

d.ยอดขายตาม Marketplace (Lazada , Shopee)

 

 

 

3. การเลือกดูยอดขายโดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ดังนี้

a.ยอดขายรวม

b.กำไรจากการขาย

c.กำไรรวม

 

 

4.กราฟแสดงยอดขาย , กำไร โดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ดังนี้

a.กำไรจากการขาย

b.กำไรรวม

c.ยอดขายรวม

d.ยอดขายตามหมวดหมู่

 

 

 

5. ยอดขายรายสินค้า , รายหมวดหมู่ ฯลฯ โดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ดังนี้

a.สินค้า

b.หมวดหมู่

c.สินค้าเป็นชุด

d.ช่องทางการขาย

e.ช่องทางการชำระเงิน

f.ลูกค้า

g.กลุ่มลูกค้า

h.ผู้ใช้งาน

i.คลัง/สาขา

 

 

6.Export สรุปยอดขายรายวัน , รายเดือน

 

 

การคำนวณยอดขาย  #

ยอดขายคำนวณจากยอดสุทธิในรายการขาย หรือยอดที่ลูกค้าชำระเงินมา ซึ่งการคำนวณจะอ้างอิงการตั้งค่าของระบบ 

 

 

(โดยสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้ที่เมนูตั้งค่า >> บริษัทร้านค้า >> ตั้งค่าโปรแกรม >> การคำนวณยอดขาย)

 

 

การคำนวณยอดขายจะสามารถเลือกการคำนวณได้ 4 แบบคือ

  1. คำนวณจากการชำระเงิน

 

 

ยอดขายจะคำนวณจากรายการขายที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น  

 

( รายการขายสถานะเป็นรอโอน หรือสำเร็จ และการชำระเงินต้องเป็นชำระครบ ) ซึ่งจะสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการคำนวณได้ 2 แบบคือ

 

 

a.อ้างอิงวันที่รายการขาย : วันที่ที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรือวันที่ของรายการขาย

b.อ้างอิงวันที่ชำระเงิน : วันที่ที่ลูกค้าชำระเงิน

 

2. คำนวณจากการโอนสินค้า 

 

 

ยอดขายจะคำนวณจากรายการขายที่โอนสินค้า หรือส่งสินค้าแล้วเท่านั้น

 

( รายการขายสถานะเป็นสำเร็จ และการชำระเงินเป็นรอชำระหรือชำระครบ ) ซึ่งจะสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการคำนวณได้ 2 แบบคือ

 

a.อ้างอิงวันที่รายการขาย : วันที่ที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรือวันที่ของรายการขาย

b.อ้างอิงวันที่โอนสินค้า : วันที่ที่มีการโอนสินค้า หรือส่งสินค้า

 

 

การคำนวณกำไรจากการขาย และกำไรรวม #

กำไรคำนวณจาก ราคาขายสินค้า – ต้นทุนสินค้า ซึ่งการคำนวณจะอ้างอิงการตั้งค่าของระบบ

(โดยสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้ที่เมนูตั้งค่า >> บริษัทร้านค้า >> ตั้งค่าโปรแกรม >> การคำนวณกำไรขั้นต้น และการคำนวณต้นทุนสินค้า)

 

กำไรจากการขาย และกำไรรวมต่างกันอย่างไร

กำไรจากการขาย จะคำนวณจากรายการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นในรายการขายเท่านั้น

กำไรรวม จะคำนวณจากรายการขาย , ค่าใช้จ่ายในรายการขาย และรายได้ , รายจ่ายอื่น (เมนูการเงิน)

 

การคำนวณกำไร จะแบ่งตั้งค่าเป็น 3 หัวข้อดังนี้

  1. การคำนวณกำไรขั้นต้น
  2. ตั้งค่าคำนวณกำไรอ้างอิงวันที่ทำรายการ
  3. การคำนวณต้นทุนสินค้า

#

1.การคำนวณกำไรขั้นต้น #

การคำนวณกำไรขั้นต้น จะสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ

 

 

1.Moving Average

(คำนวณแบบค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (คำนวณเมื่อโอนสินค้าแล้ว))

การคำนวณแบบ Moving Average หรือการคำนวณต้นทุนเฉลี่ย โดยจะนำราคาต้นทุนที่มีการรับเข้ามาในแต่ละรอบ มาหารเฉลี่ยกับจำนวนสินค้า 

การคำนวณแบบ Moving Average จะเหมาะกับร้านค้าที่มีการซื็อสินค้าราคาคงที่ หรือ

ต้องการให้ต้นทุนคำนวณจากราคาเฉลี่ย

2.FIFO (first in first out)

(คำนวณแบบเข้าก่อน ออกก่อน (คำนวณเมื่อโอนสินค้าแล้ว)

การคำนวณแบบ FIFO หรือตามลำดับการรับสินค้าเข้าก่อน-หลัง โดยจะคำนวณตามต้นทุนของสินค้าที่มีการรับเข้าสินค้าตามลำดับ

การคำนวณแบบ FIFO จะเหมาะกับร้านที่มีการซื้อสินค้าที่มีราคาต่างกันในแต่ละรอบ

 

2.ตั้งค่าคำนวณกำไรอ้างอิงวันที่ทำรายการ #

 

 

การคำนวณกำไรจะคำนวณจากรายการขายที่มีการโอนสินค้าแล้วเท่านั้น ซึ่งจะอ้างอิงวันที่ 2 แบบคือ

  1. วันที่รายการขาย หรือวันที่ที่สั่งซื้อ
  2. วันที่ที่มีการโอนสินค้า หรือส่งสินค้า (ค่าตั้งต้น)

 

3.การคำนวณต้นทุนสินค้า #

 

การคำนวณต้นทุนสินค้า ซึ่งต้นทุนสินค้านั้นระบบจะนำมาจากราคาในรายการซื้อสินค้าหรือต้นทุนตอนทำการปรับจำนวนสินค้า ซึ่งหากต้องการนำค่าใช้จ่ายอื่นๆมาคำนวณต้นทุนด้วย สามารถตั้งค่าเลือกเพิ่มเติมได้ 3 แบบ ดังนี้

  1. รวมค่าส่งในต้นทุน/กำไร

ระบบจะกระจายค่าส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้า โดยจะกระจายไปเป็นราคาขายของสินค้า ซึ่งจะเฉลี่ยตามราคาสินค้านั้นๆ

 

2.กระจายต้นทุน/กำไรจากส่วนลด, คำส่ง, รายได้จาก Platform

ระบบจะกระจายส่วนลด , ค่าส่ง , และรายการ Platform (เป็นค่ารายได้ที่มาจาก Marketplace) เพื่อใช้ในการคำนวณกำไร

ฝั่งรายการขาย จะกระจายส่วนลด , ค่าส่ง , รายได้ platform โดยจะกระจายไปเป็นราคาขายของสินค้า ซึ่งจะเฉลี่ยตามราคาสินค้านั้นๆ

ฝั่งรายการซื้อ และรับคืน จะกระจายส่วนลด , ค่าส่ง , รายได้ platform โดยจะกระจายไปเป็นราคาต้นทุนของสินค้าเฉลี่ยตามราคาสินค้านั้นๆ

 

3.คำนวณต้นทุนรายการรับคืนจากต้นทุนรายการขาย

หากไม่ติ๊กเลือก เมื่อมีการทำรายการรับคืนสินค้า ระบบจะนำราคาสินค้าที่ใส่ในรายการรับคืน มาคำนวณเป็นต้นทุนสินค้าที่มีการขายในรอบถัดไป

หากติ๊กเลือก เมื่อมีการทำรายการรับคืนสินค้า ระบบจะคืนต้นทุนสินค้าเข้าระบบให้ เมื่อมีการทำขายในครั้งถัดไป การคำนวณกำไรจะใช้ต้นทุนเดิม

 

วิธีการตรวจสอบกำไร  #

กรณีต้องการทราบว่าต้นทุน , กำไรที่ระบบคำนวณนั้นมาจากค่าใดบ้าง สามารถ export ข้อมูลมาเป็น excel

 

 

โดยใน Excel จะแสดงราคาต้นทุนสินค้า , ราคาขาย , กำไรตามรายสินค้านั้นๆ