วิธีการเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าเป็นชุด (สินค้าจับเซ็ต) บน Lazada กับ ZORT

1.) เมื่อ login เข้าสู่ระบบมาแล้ว ไปที่เมนู สินค้า จากนั้นเลือก สินค้าเป็นชุด จากนั้นเลือก เพิ่มสินค้าเป็นชุดใหม่

2.) กรอกรหัสสินค้าให้ตรงกับรหัสสินคัาของชุดสินค้าบน Lazada (Seller SKU) และกรอกรายละเอียดชื่อสินค้าและราคาขายให้ครบถ้วน

*หากรายการสินค้าชุดนั้น ๆ มีระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น  ให้ใส่วันหมดอายุเป็นวันสิ้นสุดโปรโมชั่น จากนั้นคลิก บันทึก

3.) คลิกปุ่ม เลือก เพื่อเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจับชุด

4.) เลือกสินค้าที่ต้องการจับชุด

5.) กดปุ่ม เพิ่มสินค้า เพื่อเพิ่มรายการที่ต้องการจับชุด เมื่อเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจับชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก

6.) ระบบจะแสดงผลว่า บันทึกสำเร็จ คลิก ตกลง

7.) เมื่อกลับมาดูที่เมนูสินค้าเป็นชุดจะพบกับรายการสินค้าเป็นชุดที่สร้างขึ้นมาใหม่ยังมีสถานะเป็นปิดการใช้งาน หากต้องการเปิดใช้งานทันที ให้คลิกที่ปุ่มจุดสามจุดท้ายรายการ

8.) เลือกคำสั่ง เปิดการใช้งาน

 

9.) เมื่อทำการเปิดการใช้งานแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลสินค้าเป็นชุดนั้น ๆ ได้อีก คลิก ยืนยัน

10.) ทำการเชื่อมต่อรายการสินค้าเป็นชุดบน Lazada และ ZORT เข้าด้วยกัน ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก เชิื่อมต่อบริการอื่น จากนั้นเลือกร้านค้า Lazada ที่ต้องการ sync ข้อมูล

11.) ดูที่หัวข้อ นำเข้าข้อมูลสินค้า คลิก อัพเดท

12.) กรอกคำว่า confirm แล้วคลิก ยืนยัน

13.) คลิก ตกลง

14.) เมื่อสถานะรายการเปลี่ยนเป็นสำเร็จ ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

15.) ทันทีที่จำนวนสินค้าในชุดสินค้าบนระบบ ZORT มีการเปลี่ยนแปลงไป จำนวนสินค้าชุดที่พร้อมขายบน Lazada ก็จะถูกอัพเดทให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort